Polityka prywatności

Cel

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy obowiązujących nas przepisów o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata.

Gwarancja

Gwarantujemy prywatność naszych klientów i dołożenie wszelkich starań ochrony danych osobowych, przetwarzanych wyłącznie w celu oferowania profesjonalnych usług prawnych.

Administrator danych

ADMINISTRATOREM DANYCH jest:
Nowak Świrski Legal Business Partners sp. j.
z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1.
MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ:
biuro@nowakswirski.pl
502-246-243

Transfer

W ramach świadczenia usług korzystamy z narzędzi różnych podmiotów (np. Microsoft Inc, Harvest LLC), którzy mogą mieć siedzibę poza EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwaranche wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjetych przez Kimisję (UE).

Jakie dane przetwarzamy

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym Klientem lub Podwykonawcą, przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko;
 • służbowe dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu i miejsce prowadzenia działalności;

Jeżeli jesteś naszym obecnym Klientem lub Podwykonawcą, przetwarzamy dane wymienione powyżej oraz:

 • dane niezbędne do rozliczeń, w tym numer PESEL lub NIP;
 • inne dane, które sam nam dostarczyłeś w celu udzielenia Ci porady prawnej.

W zależności od zakresu porady, mogą to być dane dotyczące Twojej rodziny (np. dzieci, małżonka) lub Twojego stanu zdrowia, majątku czy poglądów.

W związku ze świadczonymi przez nas usługami prawnymi, możemy przetwarzać także następujące dane:

 • dane kontrahentów naszych klientów, które mogły nam zostać przekazane przez klientów, np. dane kontaktowe, PESEL, dane niezbędne do przygotowania umowy lub prowadzenia postępowania sądowego;
 • dane pracowników naszych klientów, które mogły nam zostać przekazane przez klientów, np. dane kontaktowe. Z tymi osobam kontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów świadczonych przez nas usług prawnych;
 • dane świadków i biegłych, w związku z prowadzonymi postępowaniami
  sądowymi.

Podanie danych jest DOBROWOLNE, jednak bez nich nie będziemy mogli ocenić możliwości współpracy ani zawrzeć lub wykonać umowę. Jeżeli zawarłeś z nami umowę, MUSISZ podać nam dane niezbędne do dokonania rozliczeń. MUSISZ także podać nam dane, jeżeli chcesz, żebyśmy reprezentowali Cię w postępowaniu sądowym.

Cel

Przetwarzamy dane naszych potencjalnych Klientów i Podwykonawców w celu:

 • zaproponowania naszych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w celu przedstawienia
  oferty;

Przetwarzamy dane naszych obecnych Klientów i Podwykonawców w celu:

 • wykonania umowy, którą zawarliśmy;
 • wykonania obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z konieczności dokonania rozliczeń oraz archiwizacji dokumentów;
 • potencjalnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
 • zamieszczania informacji o współpracy w portfolio, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;

Przetwarzamy dane innych osób w celu:

 • wykonania obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z konieczności wskazania stron umowy, postępowań sądowych, świadków i biegłych;
 • prawidłowego świadczenia przez nas usług prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, m.in. poprzez prowadzenie negocjacji;

Udostępnianie danych

Dostęp do danych mogą mieć nasi podwykonawcy, w tym informatycy świadczący usługi utrzymania naszych systemów oraz księgowi, ZAWSZE na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane możemy udostępniać uprawnionym do tego organom, w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami sądowymi.

Profilowanie

NIE podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonujemy profilowania.

Ochrona

Zapewniamy pełną kontrolę nad sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych. W tym celu gwarantujemy:

 • dostęp do danych, które posiadamy
 • prawo poinformowania nas o zmianach danych osobowych
 • możliwość otrzymania kopii danych
 • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • po otrzymaniu takiego żądania przekazanie danych podmiotowi trzeciemu
 • w określonych przypadkach możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń wobec przetwarzania danych, prosimy przede wszystkim o kontakt z nami: biuro@nowakswirski.pl. Nie wyklucza to wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane naszych potencjalnych Klientów lub Podwykonawców przetwarzamy do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane Klientów i Podwykonawców przetwarzamy:

 • przez czas niezbędny do realizacji umowy i dokonania rozliczeń;
 • w przypadku realizacji obowiązków prawnych – czas określają stosowane przepisy;
 • w przypadku zaległości w zapłacie wynagrodzenia – przez czas postępowań związanych z dochodzeniem należności;

Dane przetwarzane w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami sądowymi przetwarzamy:

 • przez okres 10 lat od zakończenia postępowania.